Klauzula informacyjna - RODO - KPP Opole Lubelskie

Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) informuję, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim, z siedzibą przy ul. Morwowej 4, tel. (81) 828 82 16.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim – podkom. Sabina Piłat-Kozieł tel. (81) 828 82 35 – e-mail: iod.opolelubelskie@lu.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności:
 1. wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,
 • w zakresie realizacji zadań pracodawcy,
 • realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;
 • do celów archiwalnych i statystycznych.
 1. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 2. ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
 3. wykonania umowy, jeżeli  jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej
  z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku, kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy.

      4.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu         prawo do:

 1. dostępu do treści danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 2. sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na zasadach określonych w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

5.  W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie     zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych          danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność    z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej         cofnięciem .

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym          jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193        Warszawa.

7. Administrator przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich    uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

8.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących        przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej       niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.